PRIVACYVERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur, gevestigd aan de Eernewoudeweg 8, 6835 JG Arnhem
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eernewoudeweg 8 6835 JG Arnhem www.qi-point.nl
eline@qi-point.nl
06-12076468

Kvk: 61234680

Eline Klein Ikkink

is de Functionaris Gegevensbescherming van Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur. Zij is te bereiken via Eline@qi-point.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult of een andere aanvraag doet voor een van de diensten.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens vastleggen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Verzekeringsnummer van je Zorgverzekering

– Bij minderjarige cliënten ook de persoonsgegevens van de ouders. (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou wanneer je die zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

– Gezondheidsgegevens
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gezondheidsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden door Beroepsbeoefenaren die krachtens de wet (WBGO) of een overeenkomst tot geheimhouding is gehouden en geregistreerd zijn bij de RBCZ. Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur voldoet hier aan.

Minderjarigen:
Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eline@qi-point.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en het voeren van een financiële administratie.
 • Op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • Het bijhouden van de voortgang van de behandelingen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij mogelijk (verplicht) nodig hebben voor de Belastingdienst. 

   

  Geautomatiseerde besluitvorming:

  Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

  Google Analytics: tav het volgen van de activiteiten op de website, zodat duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de website nodig is.
  Verwachte gevolgen voor betrokkene:GEEN.

  MijnDiaD: Software programma voor het volledig (twee-staps en versleuteld) beveiligd vastleggen van je persoonsgegevens en gegevens tbv facturatie, praktijkvoering en verslaglegging (dossiervorming).

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van medische dossiers is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Wij hanteren de standaard bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–  NAW gegevens:
– Geboortedatum
– Mailadres
– Telefoonnummer
– Verzekeringsnummer en naam ziektekostenverzekering

–  Behandelverslagen

–  Facturen     

Delen van persoonsgegevens met derden:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die (nu of in de toekomst) jouw gegevens verwerken in onze opdracht, (de accountant, incassobureau, websitebouwer en de softwareleverancier) sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw gegevens zullen nooit zomaar zonder jouw toestemming (schriftelijk of mondeling) doorgegeven worden aan andere behandelaars zoals (huis-)artsen en therapeuten.

Beroepsgeheim:

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

– Google Analytics
 


Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

– Social media
 


We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website en onze diensten te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

– Links
 


Op de website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

– Datalekken:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur is geïnformeerd over de te nemen stappen (meldingsplicht) bij een mogelijk datalek en zal daar naar handelen. Met derde partijen zijn middels de Verwerkersovereenkomst afspraken hierover gemaakt en wij zullen altijd tijdig geïnformeerd worden als er een datalek is geweest.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het altijd recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eline@qi-point.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine- readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid
 hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Qi-Point Praktijk voor Acupunctuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL- certificaat, encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten en een twee-staps- verificatie van het clienten-softwaresysteem zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eline@qi-point.n

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Arnhem, april 2021

Wil je meer weten of een afspraak maken?